damporadu.ru

Розрахунок рентабельності

Проблема ефективності комерційної діяльності хвилює кожного керівника, адже саме власник підприємства зацікавлений у прибутковості бізнесу. Ефективність можна позначити як співвідношення між отриманим результатом і витраченими ресурсами.

Показники ефективності можна поділити на прямі і зворотні. Прямі показники ефективності є коефіцієнти віддачі, які показують, яка умовна одиниця результату виходить з умовної одиниці витрат на його отримання. Зворотні показники ефективності є коефіцієнти ємності, які ілюструють, скільки умовних одиниць витрат необхідно для отримання умовної одиниці результату.

Одним з основних показників ефективності господарської діяльності підприємства виступає рентабельність. Показники рентабельності менш схильні до впливу інфляції і виражаються різними співвідношеннями прибутку і витрат. Показники рентабельності в основному вимірюються у вигляді коефіцієнтів.

рентабельність

Рентабельність можна визначити як показник економічної ефективності, що відображає ступінь ефективності використання матеріальних, фінансових, виробничих, трудових та інших ресурсів.

Показники рентабельності діляться на різні групи і розраховуються як відношення обраних вимірників.

Основними видами рентабельності виступають такі показники:

 1. Рентабельність активів.
 2. Рентабельність основних виробничих фондів.
 3. Рентабельність продажів.

рентабельність активів

Рентабельність активів є фінансовий коефіцієнт, що показує прибутковість і ефективність діяльності підприємства. Рентабельність активів показує, який прибуток отримана організацією з кожного витраченого рубля. Рентабельність активів розраховується як частка від ділення чистого прибутку на середню величину активів, помножене на 100%.

Рентабельність активів = (Чистий прибуток / Середньорічна величина активів) х 100%

Величини для розрахунку рентабельності активів можна взяти з бухгалтерської звітності. Чистий прибуток вказана в формі №2 «Звіт про фінансові результати» (нова назва «Звіт про фінансові результати), а середнє значення величини активів можна отримати з форми №1« Бухгалтерський баланс ». Для точних розрахунків середнє арифметичне значення активів розраховується як сума активів на початок року і кінець року, поділене на два.

За допомогою показника рентабельності активів можна виявити, які розбіжності між прогнозованим рівнем рентабельності і реальним показником, а також зрозуміти, які чинники вплинули на відхилення.

Рентабельність активів можна використовувати для порівняння ефективності функціонування підприємств в одній галузі.

Наприклад, величина активів підприємства в 2011 році склав 2 698 000 рублей, в 2012 році - 3 986 000 рублей. Чистий прибуток за 2012 рік рівна 1 983 000 рублей.

Середньорічна величина активів дорівнює 3 342 000 рублів (середнє арифметичне між показниками величини активів за 2011 і 2012 рр.)

Рентабельність активів в 2012 році склала 49,7%.

Аналізуючи отриманий показник, можна зробити висновок, що з кожного витраченого рубля організація отримала прибуток в розмірі 49,7%. Таким чином, прибутковість підприємства становить 49,7%.

Рентабельність основних виробничих фондів

Рентабельність основних виробничих фондів або рентабельність основних засобів являє собою частка від ділення чистого прибутку до вартості основних засобів, помножене на 100%.

Рентабельність ОПФ = (Чистий прибуток / Середньорічна вартість основних засобів) х 100%

Показник показує реальну прибутковість від використання основних засобів в процесі виробництва продукції. Показники для розрахунку рентабельності основних виробничих фондів беруться з бухгалтерської звітності. Чистий прибуток вказана в формі №2 «Звіт про фінансові результати» (нова назва «Звіт про фінансові результати), а середнє значення величини основних виробничих фондів можна отримати з форми №1« Бухгалтерський баланс ».

Наприклад, величина основних виробничих фондів підприємства в 2011 році склала 1 056 000 рублей, в 2012 році - 1 632 000 рублей. Чистий прибуток за 2012 рік рівна 1 983 000 рублей.

Середньорічна вартість основних засобів рівна 1 344 000 рублів (середнє арифметичне показників вартості основних засобів за 2011 і 2012 рр.)

Рентабельність основних виробничих фондів дорівнює 147,5%.

Таким чином, реальна прибутковість від використання основних засобів в 2012 році склала 147,5%.

Рентабельність продажів

Рентабельність продажів показує, яку частину виручки організації становить прибуток. Іншими словами рентабельність продажів виступає коефіцієнтом, який ілюструє, яка частка прибутку міститься в кожному зароблений карбованець. Рентабельність продажів розраховується за заданий період часу і виражається у відсотках. За допомогою рентабельності продажів підприємство може оптимізувати цінову політику, а також витрати, пов`язані з комерційною діяльністю.

Рентабельність продажів = (Прибуток / Виручка) х 100%

Значення рентабельності продажів специфічні для кожної організації, що можна пояснити відмінностями конкурентних стратегій компаній і їх асортиментом.

Для розрахунку рентабельності продажів можуть використовуватися різні види прибутку, що обумовлює існування різних варіацій даного коефіцієнта. Найбільш часто використовуються рентабельність продажів, розрахована за валовим прибутком, операційна рентабельність продажів, рентабельність продажів, розрахована за чистим прибутком.

Рентабельність продажів за валовим прибутком = (Валовий прибуток / Виручка) х 100%

Рентабельність продажів за валовим прибутком розраховується як частка, отримане в результаті поділу валового прибутку на виручку, помножене на 100%.

Валовий прибуток визначається шляхом вирахування з виручки собівартості продажів. Дані показники містяться у формі №2 «Звіт про фінансові результати» (нова назва «Звіт про фінансові результати).

Наприклад, валовий прибуток підприємства в 2012 році склав 2 112 000 рублей. Виручка в 2012 році дорівнює 4 019 000 рублей.

Рентабельність продажів за валовим прибутком дорівнює 52,6%.

Таким чином, можна зробити висновок, що в кожному зароблений карбованець міститься 52,6% валового прибутку.

Операційна рентабельність продажів = (Прибуток до оподаткування / Виручка) х 100%

Операційна рентабельність продажів являє собою відношення прибутку до оподаткування до виручки, виражене у відсотках.

Показники для розрахунку операційної рентабельності також беруться з форми №2 «Звіт про фінансові результати».

Відео: Простий розрахунок рентабельності бізнесу

Операційна рентабельність продажів показує, яка частина прибутку міститься в кожному рублі отриманої виручки за вирахуванням сплачених відсотків і податків.

Наприклад, прибуток до оподаткування в 2012 році рівна 2 001 000 рублей. Виручка в цьому ж періоді склала 4 019 000 рублей.

Операційна рентабельність продажів дорівнює 49,8%.

Це означає, що після вирахування сплачених податків і відсотків в кожному рублі виручених коштів міститься 49,8% прибутку.

Рентабельність продажів по чистому прибутку = (Чистий прибуток / Виручка) х 100%

Рентабельність продажів по чистому прибутку розраховується як частка від ділення чистого прибутку на виручку, помножене на 100%.

Відео: Рентабельність інвестицій - Формула розрахунку ROI

Показники для розрахунку рентабельності продажів по чистому прибутку містяться в формі №2 «Звіт про фінансові результати» (нова назва «Звіт про фінансові результати).

Наприклад, Чистий прибуток в 2012 році рівна 1 983 000 рублей. Виручка в цьому ж періоді склала 4 019 000 рублей.

Рентабельність продажів по чистому прибутку дорівнює 49,3%. Це означає, що в кінцевому підсумку після сплати всіх податків і відсотків, в кожному зароблений карбованець залишилося 49,3% прибутку.

аналіз рентабельності

Рентабельність продажів іноді називають нормою прибутковості, тому що рентабельність продажів показує питому вагу прибутку у виручці від реалізації товарів, робіт, послуг.

Для аналізу коефіцієнта, що характеризує рентабельність продажів, потрібно розуміти, що, якщо рентабельність продажів знижується, то це говорить про зниження конкурентоспроможності продукції і падіння попиту на неї. У цьому випадку підприємство повинне задуматися про проведення заходів, що стимулюють попит, підвищенні якості пропонованого продукту або завоюванні нової ринкової ніші.

В рамках факторного аналізу рентабельності продажів розглядається вплив рентабельності на зміну ціни на товари, роботи, послуги та зміна їх собівартості.

Відео: 3. Оптовий бізнес з Китаєм. розрахунок рентабельності

Для виявлення тенденцій зміни рентабельності продажів в динаміці потрібно виділити базисний і звітний період. В якості базисного періоду можна використовувати показники минулого року або періоду, в який підприємство отримало найбільший прибуток. Базисний період потрібен для порівняння отриманого коефіцієнта рентабельності продажів за звітний період з коефіцієнтом, прийнятим за основу.

Рентабельність продажів можна збільшити, якщо підвищити ціни на пропонований асортимент або знизити собівартість. Для прийняття правильного рішення організація повинна орієнтуватися на такі чинники як: динаміка кон`юнктури ринку, коливання купівельного попиту, можливість економії внутрішніх ресурсів, оцінка діяльності конкурентів та інші. Для цих цілей використовуються інструменти товарної, цінової, збутової і комунікаційної політики.

Можна виділити наступні основні напрямки підвищення прибутку:

 1. Збільшення виробничих потужностей.

  Використання досягнень наукового прогресу вимагає капіталовкладень, але дозволяє знижувати витрати на виробничий процес. Уже наявне обладнання можна модернізувати, що призведе до економії ресурсів і підвищенню оперативності роботи.

 2. Управління якістю продукції.

  Якісна продукція завжди користується попитом, тому при недостатньому рівні показника рентабельності продажів, підприємству слід вжити заходів, щоб підвищити якість пропонованої продукції.

 3. Розробка маркетингової політики.

  Маркетингові стратегії орієнтуються на просування товару на підставі досліджень ринкової кон`юнктури і купівельних переваг. У великих компаніях створюються цілі відділи маркетингу. На деяких підприємствах є окремий фахівець, який займається розробкою в втіленням у життя маркетингових заходів. У маленьких організаціях обов`язки маркетолога покладаються на керівників та інших фахівців управлінських підрозділів. Маркетингова політика вимагає значних витрат, але її успішне впровадження призводить до відмінних фінансових результатів.

 4. Зниження собівартості.

  Собівартість пропонованого асортиментного ряду можна знизити, знайшовши постачальників, які пропонують продукцію і послуги дешевше інших. Також економлячи на ціні матеріалів, потрібно стежити, щоб якість кінцевого продукту, пропонованого для продажу, залишалося на належному рівні.

 5. Мотивація персоналу.

  Управління персоналом - окремий сектор управлінської діяльності. Виробництво якісної продукції, зменшення бракованих виробів, продаж кінцевого продукту в певній мірі залежить від відповідальності працівників. Для того щоб співробітники виконували якісно і оперативно покладені на них трудові обов`язки, існують різні мотиваційні і стимулюючі стратегії. Наприклад, преміювання кращих працівників, проведення корпоративних заходів, організація фірмової преси і т. Д.

Резюмуючи вищевикладене, читачі Мірсоветов можуть зробити висновок про те, що показники прибутку і рентабельності є основними критеріями визначення ефективності фінансово-господарської діяльності підприємства. Для того, щоб поліпшити фінансовий результат, необхідно оцінити його, а на підставі отриманих відомостей проаналізувати, які саме чинники стримують розвиток організації в цілому. Після того, як існуючі проблеми виявлені, можна переходити до формулювання основних напрямків і заходів з метою підвищення прибутку компанії.


Увага, тільки СЬОГОДНІ!
Поділитися в соц мережах:
Схожі
» » Розрахунок рентабельності